Locatie AMC

Locatie AMC staat midden in de maatschappij. Onze zorg, onderwijs en onderzoek zijn er op gericht om de gezondheid en kennis over gezond zijn en blijven van onze maatschappij te verbeteren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij vanzelfsprekend.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over de 3 ‘P’s’:

 • People (de menselijke kant): aandacht voor mensen, medewerkers en gesprekspartners.
 • Planet (milieu en energie): aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst.
 • Profit (de financiële kant): aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit voor een onderneming.

In onze bedrijfsvoering houden wij aantoonbaar rekening met de impact van beslissingen op:

 • medewerkers en patiënten (people);
 • het milieu (planet) en
 • financiën (profit).

Het MVO-beleid van locatie AMC wordt gedragen door een vijftal speerpunten, waarmee wij alle aspecten van MVO raken en tastbaar maken voor onze omgeving en medewerkers. Minimaal de speerpunten zijn vervat in doelstellingen van de organisatieonderdelen, maar hebben tevens tot doel de organisatie aan te zetten tot na- en verderdenken en het stimuleren van nieuwe acties die MVO tot onze kern laten doordringen.

 1. Betaalbare en zinnige zorg: het doel van onze zorg is om bewezen en kosten-effectieve behandelingen aan te bieden die de gezondheid van onze patiënten ten goede komt. Wij evalueren of de geboden zorg zinnig is voor de patiënt en voeren geen onnodige diagnostiek of ingrepen uit. Ons onderwijs en onderzoek leiden tot zinnige zorg.
 2. De patiënt centraal: patiënten bieden wij de mogelijkheden om goed geïnformeerd mee te beslissen wat er wel en niet moet gebeuren (shared-decision making), zij krijgen volop mogelijkheden om aan te geven welke elementen zij in de zorg belangrijk vinden.
 3. Kennis om te delen: als kennisinstituut is het enerzijds onze taak om kennis te vergaren en anderzijds om deze kennis te verspreiden. Niet alleen naar wetenschappelijke collega’s in binnen- en buitenland maar ook naar patiënten, zorgverleners in de regio en de maatschappij in bredere zin.
 4. Een optimaal werkklimaat: dit is alleen mogelijk als de organisatie zo is ingericht dat de werknemers het beste uit zichzelf halen. We dragen zorg voor een servicegerichte en persoonsgerichte interne organisatie van hoge kwaliteit, bieden voortdurende ontwikkeling als carrièreperspectief en stimuleren medewerkers in het vinden van een goede balans tussen werk en privé.
 5. Goede zorg voor een gezond milieu: Locatie AMC maakt zich sterk voor het verder verbeteren van zijn milieuprestaties. Energiebesparing, afvalvermindering en -scheiding en vergroening van het vervoer zijn de milieudoelen van de komende tijd.

People

People in Locatie AMC gaat over zorg voor de patiënt én voor de medewerker. De patiënt centraal is een van de thema’s in ons MVO-beleid. Dat wil zeggen dat wij de patiënt meenemen in de beslissingen die er genomen moeten worden en dat we de patiënt goed informeren over de mogelijke keuzes die er zijn.

Locatie AMC streeft nadrukkelijk naar gedeelde besluitvorming, waarbij u meebeslist over de te kiezen behandeling.

In het statement patientenparticipatie heeft Locatie AMC deze uitgangspunten als leidende principes geformuleerd. Daarnaast betrekken wij de patiënt in de besluitvorming over de inrichting van onze zorgprocessen. Als ‘klant’ kunnen patiënten ons waardevolle informatie geven over hoe onze processen worden beleefd.

Een optimaal werkklimaat is wat wij onze medewerkers toewensen. Dat start met een goede cao. Daarnaast hebben wij scholingsprogramma’s voor medewerkers en leidinggevenden, waaronder ook een NFU-breed programma om de communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden te verbeteren.

Verder hebben wij een interne arbodienst, die de medewerkers ondersteunt als werken even niet zo makkelijk gaat, preventief medisch onderzoek uitvoert, en arbeidsgerelateerde ziektes probeert te voorkomen. Wij voeren periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit, en ondernemen acties naar aanleiding van de uitkomsten.

Planet

Locatie AMC heeft al lange tijd zorg voor het milieu. Sinds jaren heeft Locatie AMC een managementsysteem voor milieu.

Dat wil zeggen dat wij een Milieubeleid en een inkoopgovernance hebben, waarin staat wat wij op milieugebied willen bereiken. Zo houden wij rekening met de eisen uit de Milieuthermometer Zorg en volgen wij de eisen voor duurzaam inkopen die de overheid aan zichzelf stelt. Verder nemen wij de GPP-Criteria (Green Public Procurement) mee in de aanbestedingen voor apparaten in de zorgsector.

Daarnaast hebben wij een milieuorganisatie, wat betekent dat in elke afdeling er iemand is aangewezen als milieucontactpersoon. De milieucontactpersonen van één divisie of directoraat worden aangestuurd door de lokale milieucoördinator van die divisie of directoraat. En alle lokale milieucoördinatoren samen ontvangen hun informatie via de milieuprogrammagroep.

Leden van de milieuprogrammagroep, verschillende directeuren en een lid van de Raad van Bestuur vergaderen enkele malen per jaar om beleid voor te bereiden en de uitvoering te volgen. De RvB stelt het beleid en de jaarlijkse managementreview vast. Op deze manier dringt milieuzorg door in de gehele organisatie. Elke divisie en directoraat evalueert jaarlijks het milieumeerjarenplan en stelt een jaarrapportage op. Ook de milieuprogrammagroep stelt voor zichzelf een jaarplan op en evalueert jaarlijks het gevoerde milieubeleid over het gehele AMC.

Locatie AMC heeft een convenant ondertekend met de overheid over energiebesparing, de MJA. Dit heeft geresulteerd in een toekomstvisie over energiegebruik in de zorg en elke vier jaar wordt een energie-efficiencyplan opgesteld. Het huidige energie-efficiencyplan loopt van 2017 – 2020. In dat plan heeft Locatiet AMC voor ruim 20% van het primaire energiegebruik aan energiebesparende projecten opgenomen.

In december 2015 is de energievisie 2030 uitgebracht. De AMC energievisie beslaat een breed scala aan onderwerpen, van energievoorziening (waaronder distributie, opwekking en techniek) tot energieconsumptie en duurzaamheid.

Waarom denkt Locatie AMC na over milieubeleid? Locatie AMC is een grote organisatie is met een flinke milieubelasting. Een paar getallen:

 • 7000 medewerkers;
 • 2500 studenten;
 • meer dan 100.000 patiënten per jaar;
 • 2.500.000 kg afval per jaar (dat is even veel als het afval van 5000 gezinnen);
 • per dag zijn er 15.000 mensen op Locatie AMC, die ruwweg 45% met de auto, 45% met het OV en 10% met de fiets komen;
 • Locatie AMC heeft een eigen energiecentrale, om ervoor te zorgen dat er altijd elektriciteit is in de operatiekamers;
 • wij kopen 20 miljoen m3 gas en 12 miljoen kWh in (evenveel als 13.000 huishoudens).

Wat doen wij zoal?

Hieronder een greep uit de zaken die Locatie AMC op gebied van milieu doet:

In 2014 hebben wij ons laten certificeren voor de Milieuthermometer Zorg, een milieukeurmerk voor de zorg. Van de drie beschikbare niveaus brons, zilver en goud, hebben wij het zilveren niveau behaald. Jaarlijks (in 2015 en 2016) hebben wij ons laten herkeuren en hebben wij het zilveren certificaat behouden.

 • In 2014 tot en met 2016 hebben wij een kleine 20% van onze verlichting vervangen voor Ledverlichting. Daarmee besparen wij evenveel als 1.800 huishoudens aan elektriciteit gebruiken. Tot en met 2019 wordt de overige verlichting voor het grootste deel vervangen door Ledverlichting.
 • Sinds 2014 hebben wij de aandacht gericht op minder weggooien van patiëntenvoeding. Wij hebben al een daling bereikt door onder andere kwalitatief beter brood in te kopen. Daarnaast laten wij de warme maaltijd korter van tevoren bestellen en in verschillende portiegroottes en combinaties serveren. Ook de komende jaren blijft voedselderving een aandachtspunt. Zo is eind 2016 een onderzoek uitgevoerd naar hoeveel voedsel Locatie AMC weggooit. Naar aanleiding van dat onderzoek is een plan van aanpak opgesteld om dit terug te brengen.
 • Milieuvriendelijke voeding is ook een aandachtspunt in Locatie AMC. In het contract met de cateraar in 2016 is opgenomen om te streven om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Ongeveer de helft van de producten wordt momenteel duurzaam ingekocht.
 • Wij scheiden ons afval in 12 fracties: glas, papier, karton, metaal, hout, grof afval, keukenafval, bruingoed, specifiek ziekenhuisafval, radioactief afval, bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Continu proberen wij ons afval nog beter te scheiden en meer fracties apart af te voeren.
 • Locatie AMC heeft een energiezorgorganisatie die actief zoekt naar mogelijkheden om energie te besparen. Enkele voorbeelden daarvan is het regelen van de ventilatie op basis van de bedrijfstijden in 2015, het invoeren van zogenaamde ‘vrije koeling’ in 2016 en het optimaliseren van het gebruik van koelwater in 2015 – 2017.
 • Wij geven veel voorlichting over wat je wel en niet in het riool mag lozen. Daarnaast bemonsteren wij twee keer per jaar ons afvalwater. Door deze acties is ons afvalwater veel schoner geworden en dat is ook aantoonbaar.
 • Tussen 2009 en 2013 hebben wij een deel van onze energiecentrale gerenoveerd, waardoor onze energieopwekking nu veel efficiënter is en Locatie AMC veel minder stikstofoxiden uitstoot.
 • Via de intranetsite Groen=Doen houden wij onze medewerkers op de hoogte van de duurzame activiteiten die wij ondernemen en geven wij tips over wat de medewerker zelf voor een beter milieu kan doen.

Eerdere jaarverslagen vind je hier

Profit

De komende jaren zullen wij ons vooral richten op de volgende onderwerpen:

 • energiebesparing;
 • duurzaam nieuw- en verbouwen;
 • vermindering van het gebruik van schadelijke chemicaliën;
 • vermindering van medicijnresten in het afvalwater;
 • duurzame energie;
 • afvalvermindering;
 • afvalscheiding;
 • vergroening van het vervoer.

Zinnige zorg

Profit in Locatie AMC betekent zinnige en betaalbare zorg. Zinnig wil zeggen: wij sturen erop dat wij alleen methoden gebruiken die bewezen effectief zijn. En dat wij geen tests of handelingen uitvoeren die niet zinnig of zelfs overbodig zijn. Soms, als wij weten dat een behandeling niets meer zal bijdragen aan het welzijn van de patiënt, zullen wij ook moeten adviseren om de behandeling niet uit te voeren. Ook begeleiden wij de andere zorgverleners in het onderscheiden van nuttige en onnodige zorg. Dat laatste doen wij in ons samenwerkingsverband ‘Dappere dokters’. Optimale zorg is niet altijd maximale zorg.

Betaalbare zorg

Betaalbaar wil twee zaken zeggen: ten eerste is zorg in een academisch ziekenhuis als Locatie AMC duur en daarom is het zaak om weinig complexe zorg die in andere, perifere ziekenhuizen even goed en goedkoper uitgevoerd kan worden, uit te besteden aan andere ziekenhuizen of zorginstellingen.

Locatie AMC heeft daarom een samenwerkingsverband met het Flevoziekenhuis. Patiënten die bij Locatie AMC binnenkomen voor relatief eenvoudige ingrepen, verwijzen wij regelmatig door naar het Flevoziekenhuis. Maar ook andersom: periodiek komen de artsen uit het Flevoziekenhuis naar Locatie AMC, en kunnen dan hun complexe patiënten in Locatie AMC behandelen.

Ten tweede zijn wij continu bezig om de processen in het ziekenhuis goedkoper te maken. Wij hebben eind 2011 het programma SLIM ingevoerd: het zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen en het optimaal inzetten van iedere euro voor kwaliteit - zo SLIM mogelijk. Dat kan op verschillende manieren:

 • Door kosten te verlagen voor zorgactiviteiten die niet aantoonbaar bijdragen aan de kwaliteit van zorg (zoals ligduur, poliklinische herhaalbezoeken, operatieve ingrepen, diagnostiek, of medicatie).
 • Door nog meer oog te hebben voor patiëntveiligheid kunnen we infecties, complicaties en heropnames voorkomen.
 • Door processen anders te organiseren en op elkaar te laten aansluiten.
 • Door meer samen te werken (met andere instellingen, maar ook binnen Locatie AMC).

  Het doel is om uiteindelijk structureel 65 miljoen per jaar aan kosten te besparen, zonder minder of slechter te presteren.

  Downloads

  Milieujaarverslag

  Eerdere jaarverslagen vind je hier