Locatie VUmc

Als academisch ziekenhuis heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc, een breed takenpakket. De activiteiten die daaruit voortvloeien, veroorzaken een belasting op het milieu. Wij hebben de ambitie om onze activiteiten dusdanig uit te voeren dat de impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Daarbij laten wij richtlijnen van duurzaamheid als basis voor iedere beslissing fungeren.

Nederlandse zorginstellingen

De brancheorganisaties van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden namen het initiatief tot het sluiten van de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’, in 2018. Patiënten, bewoners en de betreffende (zorg)professionals spelen bij verduurzaming een cruciale rol. Lokale en landelijke overheden, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen maar ook leveranciers gaan hen helpen bij het groener maken van de zorg.

Universitair medische centra (UMC’s)

De Rijksoverheid heeft in 2007 de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA) afgesloten met alle acht UMC’s, waarbij de doelstelling is jaarlijks een efficiëntieverbetering van tenminste 2% te realiseren. Locatie VUmc haalt deze doelstelling elk jaar.

Amsterdamse ziekenhuizen

VUmc heeft met zowel de Rijksoverheid als de lagere overheden en bijvoorbeeld buurtbewoners afspraken gemaakt over de vermindering van de milieubelasting. Zo was de gemeente Amsterdam in 2013 initiator van het convenant de Milieuthermometer, waarbij alle hoofdstedelijke ziekenhuizen hebben afgesproken een gecertificeerd milieumanagementsysteem binnen twee jaar te implementeren. Dit initiatief heeft een landelijk vervolg gekregen als de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’.

Vrije Universiteit (VU)

Samen met de Vrije Universiteit (VU) heeft VUmc in het ‘Energie Master Plan’ de ambitie vastgelegd om in 2035 100% fossielvrij zijn. Alle elektriciteit die nu ingekocht wordt, is 100% duurzaam (windkracht). In 2021 wordt 50% opgewekt in Nederland, 50% opgewekt in overige Europese landen. De ambitie is om elk jaar het percentage in Nederland opgewekte elektriciteit te verhogen.

Nieuwbouw

Preventie van de milieubelasting is een nadrukkelijk onderdeel van nieuwbouwontwikkeling, beheer en gebruik van gebouwen en inkoop. Daarbij streeft locatie VUmc naar het voorkomen van gebruik van eindige bronnen en ontstaan van vervuiling.

Ook in 2019 en 2020 heeft VUmc zich ingespannen om milieubelastende effecten ten gevolge van de activiteiten te verminderen. Het meerjarenprogramma milieu was hierin leidend. De belangrijkste resultaten voor 2019 kunt u nalezen in het milieujaarverslag 2020.

Duurzaamheidsbeleid 2019-2022

Eind 2018 heeft de raad van bestuur het duurzaamheidbeleid VUmc 2019 -2022, inclusief het bijbehorende duurzaamheidprogramma 2019-2020, geaccordeerd. De focus ligt op facilitaire zaken, nieuwbouw en renovatie, aangezien op die vlakken de meeste winst te behalen is.

Resultaten 2019 - 2020

Het Imaging Center is in gebruik genomen, waarin alle activiteiten rondom beeldvormende technieken worden samengebracht. Op 5 januari 2016 ontving VUmc het BREEAM®Nl-ontwerpcertificaat met 3 sterren (Very Good).

Resultaten 2020-2021

BREEAM-certificaat voor het duurzame gebouw Imaging Center

Het ontwerp van het Imaging Center is in 2016 al beloond met het certificaat op het niveau ‘very good’. In 2021, na de ingebruikname van het gebouw, wordt het ontwerpcertificaat omgezet in een gebouwcertificaat als locatie VUmc aantoont dat de voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen heeft doorgevoerd in de realisatie van het gebouw.  In de casestudy Imaging Center zijn de ins en outs van dit duurzame gebouw beschreven.

Milieuthermometer Zorg: zilver

VUmc is een van de zeven ziekenhuizen in Amsterdam die in november 2013 het convenant 'Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu' heeft ondertekend. Daarmee gaf VUmc aan zich sterk te maken voor het verbeteren van de milieuprestaties. In 2017 heeft VUmc wederom het zilveren niveau van het certificatieschema Milieuthermometer Zorg behaald, een bevestiging dat wij goed op weg zijn. U kunt ook de meest recente auditrapportage nalezen van dit drie jaar geldige certificaat.

Energiebesparing 2020

De energiebesparing in 2020 Amsterdam UMC, locatie VUmc, is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vastgesteld. De wettelijke eis is 2% energie-efficiency volgens de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA). Alleen al in de gebouwen is een efficiency verbetering gerealiseerd van 3,6%. Daarnaast is bespaard door energie efficiënt warmte en elektriciteit op te wekken.. Ook is duurzame energie toegepast via inkoop van windenergie.

Downloads