Wanneer u patiënt bent bij Amsterdam UMC, aan een onderzoek deelneemt, onderwijs bij ons volgt of onze websites bezoekt, dan slaan wij gegevens van u op in onze systemen. Uiteraard wilt u dat uw gegevens veilig zijn bij ons. In Amsterdam UMC vinden we uw privacy ook erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Informatie voor (volwassen) patiënten: welke gegevens verwerken wij van u?

Als u patiënt bij ons bent dan verwerken we gegevens van u. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, delen met uw zorgverleners en later ook weer verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld verwerken we uw medische gegevens in uw patiëntendossier. Medische gegevens zijn bijvoorbeeld uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Behalve uw medische gegevens hebben we ook persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en geboortedatum. Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen.

Hoe wij omgaan met uw gegevens Amsterdam UMC gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Personen die namens Amsterdam UMC toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling, in de zorg of in de ondersteuning daarvan, kunnen uw gegevens bekijken. Deze medewerkers hebben allemaal een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zij delen uw gegevens niet met anderen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Als we het belangrijk vinden om uw gegevens met anderen te delen, dan vragen we daarvoor uw toestemming. U mag bepalen of we uw gegevens met anderen delen. Als u geen toestemming geeft, heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling bij Amsterdam UMC.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens van u te delen met een andere partij. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een factuur naar uw zorgverzekeraar. Ook zijn wij als ziekenhuis wettelijk verplicht om onze kwaliteit van zorg te monitoren en om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Soms moeten we daarvoor gegevens delen voor landelijke registraties. Als het noodzakelijk is voor uw behandeling of gezondheid informeren wij uw (huis)arts die u heeft doorverwezen over de belangrijkste bevindingen. Wij delen geen gegevens als dit niet nodig is. In spoedgevallen of noodsituaties kan het gebeuren dat wij een besluit voor u moeten nemen. Uw gezondheid is voor ons altijd het belangrijkste bij het nemen van een besluit.

Waar wij uw gegevens bewaren Wij slaan uw medische gegevens op in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Amsterdam UMC. Op beide locaties van Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc) kunnen zorgverleners die u behandelen uw dossier bekijken. Dit is nodig om veilige en goede zorg aan u te kunnen bieden. Om uw gegevens in één Amsterdam UMC dossier te mogen samenvoegen, hebben AMC en VUmc een Privacyovereenkomst gesloten waarin bepaald is dat beide organisaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens waaronder de gegevens van hun patiënten. Via de digitale omgeving Mijn Dossier kunt u zelf (een deel van) deze gegevens bekijken.

Hoe u zelf uw gegevens kunt bekijkenU mag uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier bij Amsterdam UMC bekijken. Dat kunt u aan uw arts vragen. Uw arts is verplicht om hier toestemming voor te geven. De arts mag wel bepaalde delen van uw dossier afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook niet zijn of haar persoonlijke aantekeningen te laten zien. U mag om een kopie vragen van uw patiëntendossier. Hoe dit werkt leest u op onze website onder Rechten en plichten.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren We bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling. Omdat Amsterdam UMC een academisch ziekenhuis is, zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens uit uw medische dossier, de zogenaamde 'kerndocumenten', 115 jaar te bewaren, gerekend vanaf uw geboorte. Bij de kerndocumenten horen onder andere de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag.

Meting van patiëntervaringen (PEM)

De Nederlandse Universitair Medische Centra (UMC’s) meten sinds 2013 jaarlijks ervaringen van patiënten van de polikliniek, het ziekenhuis en de Spoedeisende Hulp. We versturen de PEM ook naar (de ouders/verzorgers van) kinderen. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen hierbij een deel ook zelf invullen. De vragenlijst na een videoconsult of belafspraak wordt sinds 1 september 2022 ook naar volwassen patiënten en kinderen gestuurd.

Met de meting van patiëntervaringen (PEM) in UMC-verband kan Amsterdam UMC de eigen resultaten vergelijken met die van andere UMC’s. Door te leren van goede voorbeelden zowel in als buiten het eigen ziekenhuis kan Amsterdam UMC de zorg voor haar patiënten verbeteren.

Extra informatie voor kinderen

Als je ziek bent en in Amsterdam UMC komt, doen we er alles aan om je weer beter te maken. Om dit goed te kunnen doen schrijven we bijvoorbeeld op hoe je heet, waar je woont en hoe oud je bent. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet verwisselen met iemand anders. Ook schrijven we op hoe je je voelt en wat de uitslagen van onderzoeken ons vertellen over je ziekte. Alle gegevens zetten we in je dossier. We passen goed op al je gegevens en delen ze alleen met mensen die voor je zorgen, zoals de dokter en de verpleegkundige.

Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mogen je ouders* in je dossier lezen wat we over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres, mogen zij ons vragen dit aan te passen. We bewaren je dossier minimaal 20 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Sommige gegevens moeten we 115 jaar bewaren, gerekend vanaf het moment dat je bent geboren. Je ouders mogen ons wel vragen je dossier eerder te verwijderen. De dokter kijkt eerst of dit wel kan. Soms is het belangrijk voor jouw gezondheid om je dossier toch te bewaren. Dan verwijderen we je dossier niet.

Ben je tussen de 12 en de 16 jaar? Dan mag je aan de dokter vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Ook mogen je ouders dit vragen. Als je niet wilt dat je ouders in je dossier kijken of gegevens aan laten passen, mag je dat zeggen tegen de dokter. In ieder geval bewaren we je dossier minimaal 20 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Sommige gegevens moeten we 115 jaar bewaren, gerekend vanaf het moment dat je bent geboren.

Ben je ouder dan 16 jaar? Dan mag je zelf in je dossier kijken. Je ouders mogen dit niet. Ook mag je zelf vragen om gegevens aan te passen, bijvoorbeeld als je adres niet klopt. Je mag ook vragen of we je dossier verwijderen. Dit mogen je ouders niet vragen. De dokter kijkt eerst of het mogelijk is om je dossier te verwijderen. Soms is het belangrijk voor jouw gezondheid om je dossier toch te bewaren. Dan verwijderen we je dossier niet. De dokter moet je dan wel uitleggen waarom het belangrijk is om je dossier te bewaren. belangrijk vindt. We bewaren je dossier minimaal 20 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Sommige gegevens moeten we 115 jaar bewaren, gerekend vanaf het moment dat je bent geboren. Dit zijn we wettelijk verplicht als academisch ziekenhuis. Wil je dat je ouders ook in je dossier kunnen kijken, iets mogen laten aanpassen of mogen vragen om je dossier te verwijderen? Ga dan met je ouders naar de centrale balie van de polikliniek. Daar kun je aangeven dat je je ouders toegang wilt geven tot je dossier. Neem jullie identiteitsbewijzen of paspoorten mee.

* Daar waar ‘ouders’ staat geschreven, bedoelen we een of meerdere ouders of verzorgers van jou.

Informatie voor deelnemers aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg en de kennis van artsen en verpleegkundigen verbeteren. In Amsterdam UMC doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel daarvan is om betere behandelingen voor ziekten vinden, meer over een ziekte te weten te komen of een ziekte (makkelijker) op te sporen. Amsterdam UMC let er goed op dat al het medisch-wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier en volgens de wet gebeurt. Wij informeren u volledig over uw rechten in het toestemmingsproces van een wetenschappelijk onderzoek.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen)

Het kan zijn dat u gevraagd wordt mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. U mag natuurlijk ‘nee’ zeggen. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Ook tijdens het onderzoek mag u terugkomen op uw beslissing en stoppen met het onderzoek. Gegevens die de onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven geheim.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal

Naast medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt er in Amsterdam UMC ook onderzoek van dossiers gedaan. In dit onderzoek bekijkt de onderzoeker medische gegevens en/of afgenomen lichaamsmaterialen. Ook dit onderzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen. Voor dit type onderzoek hoeft de onderzoeker u niet altijd apart om toestemming te vragen, bijvoorbeeld wanneer de onderzoeksgegevens niet te herleiden zijn naar u als persoon. Onze medisch-ethische toetsingscommissie (METC) beoordeelt of de onderzoeker u om toestemming moet vragen. Meer informatie over het onderzoek en wat de onderzoeker met uw gegevens of lichaamsmateriaal doet, kunt u vragen aan uw behandelend arts of de onderzoeker. Zonder uw toestemming worden uw gegevens echter nooit aan anderen gegeven.

Als u niet wilt dat wij uw verzamelde medische gegevens en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken, dan geeft u dat aan bij uw behandelend arts of op de afdeling waar u onder behandeling bent. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Informatie voor cursisten en studenten

Wanneer u een opleiding volgt bij Amsterdam UMC verzamelen wij persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere student of cursist. Daarnaast houden wij uw studieresultaten bij. Deze gegevens worden goed beschermd en beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor personen die daarvoor bevoegd zijn. Als de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd.

Informatie voor websitebezoekers: verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Amsterdam UMC verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens als dat nodig is om u (beter) gebruik te kunnen laten maken van deze website en de diensten via deze website. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt voor de doelen waarvoor u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor andere doelen in de volgende gevallen:

  1. Als wij uw specifieke toestemming krijgen om uw persoonsgegevens te gebruiken;
  2. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken;
  3. Als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van Amsterdam UMC. Gerechtvaardigde belangen van Amsterdam UMC zijn: de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, u informeren over overige diensten van Amsterdam UMC of (een medewerker van) Amsterdam UMC verdedigen bij een klacht of een rechtsvordering.

Een paar voorbeelden:

  • Als u ons in een e-mail vraagt om informatie over Amsterdam UMC, dan gebruiken wij uw e-mailadres en andere informatie die u met ons heeft gedeeld om te reageren op uw e-mail.
  • Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren, dan gebruiken wij de informatie die u met ons heeft gedeeld om te bekijken of er voor u een geschikte vacature binnen Amsterdam UMC is.

Cookies

Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de internetbrowser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). Deze cookies geven ons de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doelen.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dit noemen we ‘functionele’ cookies. Deze cookies zijn toegestaan door de huidige wetgeving en worden niet geblokkeerd door het gebruik van een cookiebanner. De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt eventueel uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer u een cookie ontvangt of dat cookies volledig worden geweigerd. Houd er dan wel rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Amsterdam UMC gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door functionele cookies worden verzameld.

Analytische cookies

Daarnaast bestaan er ook ‘analytische’ cookies. Dit soort cookies wordt gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website. Denk aan gegevens over het tijdstip dat u de website bezoekt, hoe vaak u de website bezoekt of op welke pagina’s u klikt. Amsterdam UMC gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens op al haar websites. Daarmee voldoet Amsterdam UMC aan de Telecommunicatiewet en hoeft Amsterdam UMC geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. Amsterdam UMC gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de websites te verbeteren en aan te passen. U kunt deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

De websites van Amsterdam UMC bevatten video’s van YouTube en Vimeo. YouTube en Vimeo hebben eigen voorwaarden voor het plaatsen van cookies. Als u cookies heeft geweigerd op onze websites kunt u deze video's alleen bekijken op de websites van Youtube en Vimeo zelf.

Privacybeleid derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Amsterdam UMC is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites. Ook is Amsterdam UMC niet aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Wij raden u altijd aan om vooraf de privacyverklaring en de disclaimer van deze websites te lezen. Voor vragen over deze websites van derden kunt u direct contact opnemen met de beheerder van die websites zelf.

Contact

De medewerkers van Amsterdam UMC zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft. Of de behandeling of organisatie voldoet niet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming.

U kunt vragen, klachten of opmerkingen op verschillende manieren doorgeven:

  1. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de Functionarissen Gegevensbescherming van Amsterdam UMC via privacy@amsterdamumc.nl;
  2. U kunt een klacht indienen bij Amsterdam UMC.
  3. U kunt ook uw klacht over privacy indienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens.