De raad van toezicht van Amsterdam UMC heeft een externe commissie gevraagd om onderzoek te doen naar de intranetblogs van Mark Kramer, lid van de raad van bestuur (RvB) van Amsterdam UMC. Deze zomer bleek dat Mark Kramer voor zijn columns teksten gebruikte zonder adequate bronvermelding. De raad van toezicht neemt de conclusie van de commissie over dat er sprake is van herhaaldelijk onzorgvuldig handelen, maar heeft er vertrouwen in dat Mark Kramer zijn functie als RvB-lid op een goede manier kan voortzetten.

Hieronder de tekst van het bericht van de raad van toezicht.

“Op 22 juli 2021 heeft de raad van toezicht (RvT) van Amsterdam UMC aangekondigd een externe commissie (commissie Hol/Van der Wal) te vragen onderzoek te doen naar de blogs op het intranet van Amsterdam UMC van Mark Kramer, lid van de raad van bestuur (RvB) van Amsterdam UMC. Aanleiding was een binnengekomen anonieme melding over mogelijk plagiaat in deze blogs.

De RvT heeft onder dankzegging kennis genomen van het rapport van de commissie en onderschrijft de conclusie van de commissie dat de handelswijze van Mark Kramer als herhaaldelijk onzorgvuldig moet worden gekwalificeerd en hij de beginselen van ‘goed auteurschap’ heeft geschonden. Het rapport is met Mark Kramer en de overige leden van de RvB gedeeld. Daaropvolgend heeft de RvT enkele indringende gesprekken met Mark Kramer gevoerd. Ook de RvB heeft een aantal malen indringend met Mark Kramer gesproken.

Achteraf realiseert Mark Kramer zich dat hij het gebruik van citaten zonder bronvermelding onvoldoende heeft doordacht en beseft hij dat dit ook bij interne blogs onzorgvuldig en onverstandig is voor een bestuurder in een academische omgeving. In de gesprekken heeft Mark Kramer zijn diepe spijt hierover uitgesproken, heeft hij blijk gegeven van een reflecterend vermogen en ook aangegeven deze ervaring te willen delen om in de organisatie daarvan te leren.

De commissie Hol/Van der Wal geeft in haar rapportage aan dat het denkbaar is dat de commissie wetenschappelijke integriteit tot niet ontvankelijkheid zou hebben beslist, op de eerste plaats omdat het geen wetenschappelijke publicatie betreft en op de tweede plaats omdat het een anonieme melding betreft. De RvT heeft dit in haar afweging meegenomen. Ook vindt de RvT het van belang dat Mark Kramer inmiddels alsnog de desbetreffende blogs heeft voorzien van bronvermeldingen, op intranet zijn spijt heeft betuigd en dat er geen aanleiding is tot een breder onderzoek naar de wetenschappelijke en bestuurlijke publicaties van Mark Kramer. Tot slot is de RvT van mening dat Mark Kramer een goede bestuurder is die zijn bestuurstaken bekwaam en professioneel uitvoert en ook door collega’s in- en extern als zodanig wordt gewaardeerd.

Dit alles overwegende is er vanuit de RvT vertrouwen dat Mark Kramer zijn functie als lid van de RvB van Amsterdam UMC kan voortzetten. Ook de overige leden van de RvB hebben hun vertrouwen in de samenwerking met Mark Kramer bevestigd.

Het rapport van de commissie Hol/Van der Wal wordt tezamen met deze conclusies openbaar gemaakt.”

24 september 2021

Wim Kuijken, voorzitter raad van toezicht