Het inleiden van een bevalling bij 37-41 weken bij een laag risico zwangerschap kan gevolgen hebben voor de cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Onderzoekers vergeleken de schoolprestaties van kinderen geboren na een ingeleide bevalling met de schoolprestaties bij kinderen waar een afwachtend beleid was gevoerd. Onderzoeker Renée Burger: "We zagen een significante lagere testscores voor de groep kinderen geboren na een opgewekte bevalling.” De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift AOGS.

Als de zwangerschap zonder problemen verloopt, is het in Nederland gebruikelijk om met vrouwen bij 41 weken zwangerschap – één week na de uitgerekende datum - te bespreken of ze willen worden ingeleid, of wensen af te wachten tot 42 weken. Dit is mede gebaseerd op twee onderzoeken uit Nederland en Zweden, beide uit 2019. Uit deze onderzoeken blijkt dat het opwekken van de bevalling bij 41 weken een kleine verlaging oplevert van het risico dat het kind voor of kort na de bevalling sterft, of dat er ernstige problemen optreden bij het kind kort na de geboorte. Inleiden bij 41 weken lijkt daarom – indien vrouwen dit wensen - een redelijke keus.

Meer inleidingen

Een ander onderzoek dat belangrijke gevolgen heeft voor het beleid rondom inleiding van de bevalling, is de Amerikaanse ARRIVE studie. Dit onderzoek vond dat het inleiden van de bevalling bij 39 weken, bij vrouwen die zwanger waren van hun eerste kind en met een ongecompliceerde zwangerschap, geen invloed had op hoe vaak het kind een probleem ontwikkelde. Maar omdat dit onderzoek wel een lager percentage keizersneden vond bij vrouwen waarbij de bevalling werd opgewekt, leidt dit onderzoek wereldwijd tot meer inleidingen. "Het lastige is dat bovenstaande onderzoeken, net als de meeste andere studies, naar korte termijn resultaten kijken: kindersterfte en ernstige problemen kort na de geboorte. Weinig onderzoeken hebben oog voor de potentiële langetermijneffecten van inleiden, zoals op de cognitieve ontwikkeling van het kind," aldus gynaecoloog Wessel Ganzevoort.

Lagere scores

De onderzoekers van Amsterdam UMC hebben de gegevens van 226.684 Nederlandse kinderen uit de Nederlandse perinatale registratie bij laag risico zwangerschappen gecombineerd met gegevens over schoolprestaties van het CBS. Hieruit blijkt dat bij iedere week zwangerschapsduur van 37 tot en met 41 weken de groep kinderen geboren na een ingeleide bevalling lager scoort dan de kinderen geboren na een afwachtend beleid. De gemiddelde score bij 39 weken na een inleiding was 535.2 en bij afwachtend beleid 536.3. Bij 41 weken was de score respectievelijk 535.4 en 536.5.

Schooladvies

Dat had ook gevolgen voor het schooladvies. In de groep geboren na inleiding bij 39 weken kreeg 49.8% een havo/vwo advies ten opzichte van 54.4% in de groep met afwachtend beleid. Bij 41 weken kreeg na inleiding 50.3% een havo/vwo advies, t.o.v. 55.2% na een afwachtend beleid. Deze verschillen bleven zichtbaar na correctie voor verschillende factoren, zoals leeftijd van de moeder, sociaaleconomische status, geslacht van het kind, opleidingsniveau van moeder en geboortegewicht van het kind. Renee Burger: "Hoewel de impact van de lagere testscore op het individuele kind misschien klein is, kan dit leiden tot een potentieel grote impact op de samenleving. We zien het aantal inleidingen over de jaren heen groeien. Dus potentieel gaan we dit op termijn ook terugzien in de testscores en schooladviezen."

Balans

Burger en Ganzevoort benadrukken dat de beslissing om een bevalling in te leiden altijd een balans is van risico’s en gevolgen voor kind en moeder bij het inleiden van de bevalling, tegenover risico’s en gevolgen bij het laten voortduren van de zwangerschap. Als er complicaties in de zwangerschap zijn, en daarmee een verhoogd risico voor kind of moeder bij het laten voortduren van de zwangerschap, dan wegen deze risico’s op tegen een bescheiden nadelig effect op de lange termijn, zoals schoolprestatie. Gezien het feit dat het inleiden van de bevalling bij 41 weken een kleine vermindering lijkt te geven in het risico op sterfte van het kind voor of vlak na de bevalling en op ernstige problemen bij het kind na de geboorte, kan de zorgverlener samen met de zwangere vrouw ook in dat geval beslissen dat dit voordeel opweegt tegen het mogelijk kleine nadeel op de lange termijn. Echter, bij een ongecompliceerde zwangerschap voor 41 weken, wanneer er geen aangetoonde voordelen zijn van het inleiden van de bevalling, zijn de onderzoekers van mening dat men terughoudend zou moeten zijn met het inleiden van de bevalling.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift AOGS.

Fotografie: Shutterstock